KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Zgodnie z Art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) – w dalszej części jako: „RODO” uprzejmie informujemy, iż: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jarosław Kaim prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Biuro Obrotu Nieruchomościami WIGWAM Jarosław Kaim ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Nowym Sączu, ul. gen. Józefa Hallera 34, 33-300 Nowy Sącz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: 734-342-67-65, REGON: 527225952 (w dalszej części jako „Administrator”).
 2. Z Administratorem Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować za pomocą e-mail: nowysacz@wigwam-nieruchomosci.pl, pisemnie na adres wskazany w punkcie 1 powyżej lub telefonicznie pod numerem: +48 730 000 025.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie odrębnie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania Pani/Panu ofert kupna/sprzedaży nieruchomości i/lub promocji innych towarów i usług świadczonych przez Administratora (w zależności od wyrażonej przez Panią/Pana zgody), Art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wykonania umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług pośrednictwa 
  w sprzedaży/zakupie nieruchomości i/lub innych usług oferowanych przez Administratora, której Pani/Pan jest stroną, 
  w tym ma na celu m.in.: zrealizowanie usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na Pani/Pana rzecz (lub innych usług świadczonych przez Administratora w ramach zawartej z Panią/Panem umowy), dokonania niezbędnych rozliczeń finansowych (w tym m.in. wystawienia właściwego dokumentu księgowego z tytułu zrealizowanych usług), obsługę reklamacji, innych zgłoszeń dotyczących świadczonych przez Administratora usług, w tym bieżącego kontaktu w związku z realizowanymi na Pani/Pana rzecz usługami. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi również Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a związanych z dochodzeniem przez Administratora przed właściwymi organami ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy łączącej Panią/Pana z Administratorem.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą podmioty, przy udziale których Administrator świadczy na Pani/Pana rzecz usługi, w tym m.in.: inne podmioty profesjonalnie świadczące usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, potencjalni kontrahenci (będący drugą stroną umowy sprzedaży/najmu/dzierżawy nieruchomości) . Niezależnie od powyższego Administrator jest uprawniony do przekazania Pani/Pana danych osobowych na żądanie uprawnionych do tego organów i instytucji w związku z treścią przepisów o charakterze bezwzględnie obowiązującym.
 5. Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Przekazanie Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) może nastąpić wyłącznie, gdy okaże się to nieodzowne dla należytej realizacji usługi (tj. celem skojarzenia Pani/Pana z potencjalnym kontrahentem – stroną umowy sprzedaży/najmu/dzierżawy nieruchomości, który ma miejsce zamieszkania/siedzibę się poza strefą EOG).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji łączącej Panią/Pana z Administratorem umowy 
  o świadczenie usług w związku z którą są przetwarzane, jak również po ustaniu tejże umowy, do dnia upływu okresów przedawnienia dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy, wynikających z przepisów bezwzględnie obowiązujących. Pani/Pana dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany 
  w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach prawa podatkowego. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Administratora dla celów marketingu bezpośredniego (w zależności od wyrażonej przez Panią/Pana zgody) będą przetwarzane przez okres 24 miesięcy od dnia ich przekazania, chyba że przed upływem tego okresu wyrażona przez Panią/Pana zgoda zostanie cofnięta.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo:
 • na podstawie Art. 15 RODO – dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • na podstawie Art. 16 RODO – żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • na podstawie Art. 17 RODO – żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (za wyjątkiem gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne Administratorowi dla celów określonych w art. 17 ust. 3 lit. b lub e RODO),
 • na podstawie Art. 18 RODO – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do żądania ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).
 • na podstawie art. 20 RODO – żądania przeniesienia danych;
 • na podstawie art. 21 RODO – sprzeciwu (wyrażonego w dowolnym momencie) wobec przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz wobec danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych Administratora), w takim wypadku Administrator nie będzie mógł już przetwarzać Pani/Pana danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

Z powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać poprzez kontakt z Administratorem za pośrednictwem jednej z form określonych w treści niniejszej klauzuli informacyjnej.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w zakresie w jakim dane przetwarzane są dla celów związanych z przygotowaniem oferty oraz realizacją umowy, warunkują one możliwość realizacji na Pani/Pana rzecz usług przez Administratora. Konsekwencją odmowy ich wskazania jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy. W zakresie w jakim dane są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, podanie danych jest dobrowolne, wyrażona zgoda na ich przetwarzanie może być przez Panią/Pana cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie wyrażonej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
User Login

Lost your password?